Câteva dintre aspectele vieţii şi credinţei creştin-ortodoxe româneşti şi din toată lumea!

Bine ati venit pe blogul credinciosilor ortodocși si nu numai !!!
Vreau sa va prezint câteva dintre aspectele vieţii şi credinţei creştin-ortodoxe româneşti şi din toată lumea!

duminică, 22 februarie 2015

Botezul

Botezul este Taina prin care credinciosul, prin întreita cufundare a trupului în apă şi chemarea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, moare pentru
această viaţă trupească păcătoasă şi renaşte de la Duhul Sfânt într-o viaţă duhovnicească şi sfântă. „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu" (Ioan 3, 5).

Când şi cum îşi are începutul Botezul ? Mai întâi: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos" (Fapte 19, 4). Apoi, Iisus Hristos a sfinţit prin pilda Sa botezul primit de la Ioan. în cele din urmă, după înviere, El le-a dat apostolilor Săi poruncă solemnă: „... mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh..." (Matei 28, 19).

Care este principalul act în lucrarea sfinţitoare a Botezului ?
Intreita cufundare în apă în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Ce le este de trebuinţă acelora care doresc să se boteze ?
Pocăinţa şi credinţa. De aceea se şi rosteşte, înaintea Botezului, Simbolul de credinţă. „Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt" (Fapte 2, 38). „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui..." (Marcu 16, 16).

Atunci cum de se botează pruncii ?
Pentru credinţa părinţilor şi a naşilor care, prin aceasta, se obligă să-i înveţe şi pe ei credinţa atunci când vor fi mai mari.

Cum se poate dovedi din Sfânta Scriptură că pruncii trebuie botezaţi ?
in perioada Vechiului Testament, tăierea împrejur era săvârşită la prunci după opt zile, iar în Noul Testament, Botezul a luat locul tăierii împrejur; prin urmare, trebuie să fie botezaţi şi pruncii.

De unde ştim că Botezul a luat locul tăierii împrejur ?
Din următoarele cuvinte ale apostolului către credincioşi: „... aţi şi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos... îngropaţi fiind împreună cu El prin botez..." (Coloseni 2, 11, 12).

De ce este nevoie de naşi la Botez ?
Pentru a da chezăşie în faţa Bisericii despre credinţa celui botezat. Prin Botez, naşii îl primesc pe prunc în grija lor până la întărirea lui în credinţă (Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească).

De ce îi este de trebuinţă celui ce se botează să facă lepădările ?
Pentru izgonirea diavolulului de la el care, încă de la păcatul adamic, a primit asupra oamenilor trecere şi oarecare înrâurire asupra lor, ca asupra unor slujitori şi robi ai săi.
Sfântul Apostol Pavel spune că toţi oamenii care sunt în afara harului, umblă „... potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stă-pânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării..." (Efeseni 2, 2).

In ce constă puterea lepădării?
In numele lui Iisus Hristos, chemat prin rugăciune şi credinţă. Iisus Hristos a dat credincioşilor această făgăduinţă: „... în numele Meu demoni vor izgoni" (Marcu 16, 17).

Ce putere are întrebuinţarea acum şi cu alte prilejuri a semnului Crucii ?
Aşa cum este numele lui Iisus Hristos Cel răstignit rostit cu credinţă, tot astfel este şi semnul Crucii făcut cu credinţă prin mişcarea mâinilor sau în alt fel.
Sfântul Chiril al Ierusalimului scrie: „Să nu ne ruşinăm a-L mărturisi pe Cel răstignit, pecetluindu-ne cu îndrăzneală cu mâna pe frunte. Să facem semnul Crucii în toate împrejurările: peste pâine când o mâncăm, peste pahar când bem, atunci când intrăm şi ieşim; cei ce se culcă şi cei ce se scoală, cei ce sunt în călătorii şi cei ce se odihnesc. Căci mare pază este semnul Crucii, primită în dar şi neostenitoare pentru cei credincioşi, şi spaimă pentru duhurile rele se arată aceasta" (Sfântul Chirii al Ierusalimului, Cateheze).

Când a început să se folosească semnul Crucii ?
Chiar din timpurile apostolice (Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească; Tertulian, Despre înviere).
Ce semnifică hainele albe în care sunt îmbrăcaţi cei care s-au botezat ?
Curăţia sufletească şi viaţa creştinească. De ce se foloseşte crucea la Botez ?
Ca semn învederat ce ne aduce aminte mereu de porunca Domnului, care spune: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie" (Matei 16, 24).

Ce simbolizează mersul celui botezat în jurul cristelniţei cu lumânarea aprinsă ?
Bucuria duhovnicească, unită cu luminarea duhovnicească.

Ce se înţelege prin porunca mărturisirii; unui singur Botez din Simbolul de credinţă ?
Trebuie să înţelegem că Botezul nu se repetă.

De ce nu se repetă Botezul ?
Botezul este naştere duhovnicească şi, după cum omul se naşte o singură dată, aşa şi Botezul nu se face decât o dată.

Ce trebuie să credem despre aceia care păcătuiesc după Botez ?
Ei sunt vinovaţi pentru păcatele lor mai mult decât necreştinii, pentru că au avut de la Dumnezeu ajutor deosebit spre bine şi l-au lepădat. „Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăşi se încurcă în acestea, ei sunt învinşi; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi" (II Petru 2, 20).

Dar, după Botez, nu mai există mijloace de iertare pentru păcătoşi ?
Ba da, pocăinţa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu